Informacja Prawna i Ogólne Warunki Użytkowania

Strona internetowa SEEZON.PL (zwana dalej „Witryną”) jest własnością SBM Life Science (zwanej dalej „SBM”).

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega poniższym warunkom, a także warunkom opisanym w polityce ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja prawna określa warunki odnoszące się do wszystkich użytkowników Witryny. Korzystanie z Witryny oznacza akceptację bez zastrzeżeń niniejszej informacji prawnej oraz polityki ochrony danych osobowych.

SBM zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub modyfikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, całości bądź części Witryny. Wszyscy użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z ogólnymi warunkami SBM (tj. informacją prawną i polityką ochrony danych osobowych) oraz o zapoznawanie się z wszystkimi zmianami lub poprawkami, które mogły zostać do nich wprowadzone.

 1. Wydawca Witryny

Nazwa podmiotu:           SBM Life Science Sp. z o.o.

Numer KRS:                     0000625347

Adres biura:                     North Gate, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Telefon:                            XXXX

E-mail:                              XXXXX 

 • Dyrektor wydawniczy

Laurent Davier, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

 • Hosting

Hosting Witryny zapewnia: Jaguar Network SAS

71 av. André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, Francja

Tel. 04 22 90 99 98

mediterranee@jaguar-network.com

 • Zawartość Witryny i łącza do innych stron internetowych

SBM dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na Witrynie były dokładne i aktualne. SBM zastrzega sobie prawo do korygowania treści w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. SBM nie może jednak zagwarantować dokładności, kompletności, prawdziwości lub braku modyfikacji ze strony osób trzecich.

Informacje zamieszczone na Witrynie służą wyłącznie prezentacji SBM, jej produktów i usług. SBM nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności bądź dokładności informacji umieszczonych na Witrynie.

SBM nie ponosi żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej lub pośredniej) za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny lub za korzystanie z niej przez jakąkolwiek osobę.

Na swojej Witrynie SBM umieszcza łącza do innych stron internetowych osób trzecich, które nie są objęte niniejszymi warunkami. SBM nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych ani za sposób korzystania z nich przez użytkowników.

Niniejsza Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

 • Niedostępność Witryny

SBM dołoży wszelkich starań, aby Witryna była dostępna dla użytkowników w trybie ciągłym. SBM nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny niezależnie od powodu takiej niedostępności.

 • Prywatność: pliki cookie

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony danych osobowych dostępną tutaj.

 • Własność intelektualna

Ogólna struktura, a także wszystkie elementy Witryny (tj. bez ograniczeń: znaki towarowe, logo, oprog­ramowanie, teksty, bazy danych, obrazy animowane lub nieanimowane, fotogrfie, dźwięki, know-how) – niezależnie od tego, czy są zarejestrowane jako znaki towarowe lub w inny sposób i niezależnie od tego, czy towarzyszą im znaki ©, ™ lub ®, są wyłączną własnością SBM lub osób trzecich, które wyraziły na to zgodę, podobnie jak prezentacja i treść wszystkich artykułów, a w ujęciu bardziej ogólnym – wszystkie informacje pojawiające się na Witrynie.

Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłu­ma­czenie, kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części Witryny – niezależnie od nośnika i zas­to­sowanego procesu.

Każde użycie, w całości lub w części, które nie zostało wyraźnie dozwolone przez SBM, może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną. SBM zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdej osobie, która nie przestrzega tego zakazu.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

 • Ograniczona odpowiedzialność

Szczegółowe informacje zamieszczone na Witrynie zostały opracowane przez SBM na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, z zachowaniem profesjonalnej staranności. SBM stara się na bieżąco poszerzać i aktualizować ten zakres informacji. Informacje zawarte na Witrynie służą wyłącznie prezentacji SBM oraz jej produktów i usług. SBM nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, co do kompletności lub poprawności informacji zawartych na Witrynie. Należy zatem mieć świadomość, że informacje te, choć dokładne w dniu ich publikacji, mogą być już nieaktualne. W związku z tym SBM zaleca sprawdzenie wszelkich informacji uzyskanych z Witryny przed ich wykorzystaniem w jakiej­kolwiek formie. Porady podane na Witrynie nie zwalniają z obowiązku przeprowadzenia własnych kontroli najnowszych porad – w szczególności naszych kart charakterystyki i specyfikacji technicznych – oraz produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Jeśli pojawi się potrzeba uzyskania porady lub instrukcji dotyczących produktów lub usług SBM, prosimy o bezpośredni kontakt z SBM. Użytkownicy Witryny oświadczają, że realizują dostęp do Witryny i jej treści na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo ani SBM, ani osoby trzecie zaangażowane w tworzenie, produkcję lub transmisję Witryny nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności dostępu lub z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub z faktu, że odwiedzający Witrynę oparli się na informacjach podanych na Witrynie.

 • Szczegóły dostarczone przez użytkowników             

Użytkownik Witryny ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność danych, które przesyła do SBM, jak również za nienaruszanie praw osób trzecich, które mogą być związane z takimi danymi. Użyt­kownik wyraża zgodę na przechowywanie takich danych przez SBM i wykorzystywanie ich do celów analizy statystycznej lub do innych określonych celów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi prze­pisami prawa. W szczególności SBM ma prawo do wykorzystywania treści, w tym pomysłów, wyna­lazków, planów, technik i wiedzy specjalistycznej w nich zawartych, w dowolnym celu, takim jak rozwój, produkcja lub marketing produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich stronom trzecim – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wirusy, hakerstwo i inne przestępstwa

Użytkownikom nie wolno nadużywać Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera, na którym jest przechowywana, ani żad­nego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną.

Naruszenie tego postanowienia jest tożsame z popełnieniem przestępstwa, w związku z którym SBM skorzysta ze swoich praw. SBM zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będzie z nimi współpracować, ujawniając tożsamość użytkownika, który dopuścił się naruszenia. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z niniejszej Witryny przez użytkownika dopuszczającego się naruszenia natychmiast wygasa.

SBM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem, wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny lub pobieraniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamiesz­czonych na Witrynie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej z nią powiązanej.

 1. Prawo właściwe

Zawartość Witryny podlega prawu Rzeczpospolitej Polski – z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie trudności związane z wykonaniem lub interpretacją niniejszych warunków lub wszelkie działania z nich wynikające, których użytkownik i SBM nie byli w stanie rozwiązać polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów orzekających w Warszawie – również w przypadku roszczenia gwarancyjnego lub roszczeń grupowych.

 1. Użytkownicy międzynarodowi

SBM w Polsce kontroluje, zarządza i utrzymuje Witrynę. Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Polsce. SBM nie gwarantuje, że treść jest aktualna poza granicami Polski – a w szczególności, że produkty i usługi będą miały taki sam wygląd i rozmiar oraz że będą oferowane na takich samych wa­run­kach.

Jeśli użytkownik odwiedza Witrynę lub pobiera z niej treści z miejsca znajdującego się poza granicami Polski, użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy działa zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu swojego pobytu. Produkty, o których mowa na Witrynie, mogą być oferowane w opako­waniach o innym wyglądzie lub rozmiarze, z napisami lub oznaczeniami, które różnią się w zależności od kraju.

 1. Kontakt

Aby skontaktować się z SBM, należy kliknąć tutaj.

© SBM LIFE SCIENCE

Aktualizacja: 08.04.2024

Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.