Polityka Ochrony Danych Osobowych

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony danych osobowych, toteż zobowiązujemy się do przet­warzania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozpo­rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej „RODO”.

Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych (zwanej dalej „Polityką”) jest wyjaśnienie, jakie dane osobowe Państwa gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz w jaki sposób mogą Państwo dochodzić swoich praw.

Niniejszą Politykę zaktualizowano dn. 08.04.2024.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

SBM Life Science Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-203, North Gate, ul. Bonifraterska 17, zarejestrowana pod numerem KRS 0000625347, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 • Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy te dane osobowe, które przekazują nam Państwo wypełniając formularz za pośred­nictwem strony Kontakt lub strony FAQ na naszej Witrynie. Podczas wypełniania formularza niektóre z wymaganych informacji są obowiązkowe – są one oznaczone gwiazdką. Jeśli nie uzupełnią Państwo tych informacji, SBM nie będzie w stanie przetworzyć Państwa zgłoszenia.

Gromadzimy również Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, korzystając z danych podanych na stronie Kontakt.

Gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem plików cookie znajdujących na naszej Witrynie.

W związku z tym dane osobowe, które mogą nam Państwo przekazać, obejmują następujące kategorie: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Pliki cookie pozwalają nam odnotować datę i go­dzinę połączenia, wyszukiwarkę, z której Państwo korzystali, oraz Państwa adres IP. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z pkt. 7 poniżej.

 • Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi odpowiednimi informacjami i dokumentacją, o które Państwo prosili, lub z jakiegokolwiek innego powodu, dla którego skontaktowali się Państwo z nami. Prosimy o zapoznanie się z pkt. 7 poniżej, w którym wyszczególniono powody, dla których używamy plików cookie na naszej Witrynie.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ mamy uzasadniony interes w dostarczaniu Państwu wszystkich odpowiedzi i informacji niezbędnych do skontaktowania się z Państwem. W odniesieniu do plików cookie przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

 • Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Nasze systemy informatyczne są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Państwa da­nych osobowych mają wyłącznie członkowie naszych wewnętrznych działów na podstawie swojego osobistego identyfikatora lub innych środków uwierzytelniania i tylko wtedy, gdy jest to istotne dla wykonywania ich zadań.

SBM wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych oso­bowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym, bezprawnym lub przypadkowym ujaw­nieniem, niewłaściwym wykorzystaniem i uszkodzeniem.

 • Komu ujawniane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane:

 • wewnętrznym pracownikom SBM, którzy tego potrzebują, wyłącznie w ścisłym zakresie ich obowiązków;
 • organizacjom zewnętrznym w Wielkiej Brytanii – w takim przypadku zapewniamy, że stosują one środki bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz że przestrzegają przepisów o ochronie danych w sposób tożsamy z zasadami obowiązującymi w SBM;
 • do krajów spoza Wielkiej Brytanii – w takim przypadku SBM zapewnia, że międzynarodowy transfer danych cechuje odpowiedni poziom zabezpieczeń i bezpieczeństwa; zabezpieczenia używane do ochrony tych transferów obejmują standardowe klauzule umowne obowiązujące i zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • w przypadku przekazania danych osobowych instytucji państwowej, osoba zainteresowana zostanie poinformowana o tym fakcie w chwili przekazania danych.
 • Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

SBM zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych przez okres, jaki jest konieczny do dos­tarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentacji. Po osiągnięciu tego celu dane zostają usunięte.

 • Jaka jest polityka plików cookie SBM?

Podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej mogą zostać zainstalowane pliki cookie i inne elementy śledzące. Pliki cookie mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do informacji zawartych na Państwa urządzeniu.

 • Co to jest plik cookie?

Plik cookie to informacja pobierana na Państwa komputer, telefon lub inne urządzenie, z którego ko­rzys­tają Państwo podczas odwiedzania Witryny. Plik cookie zawiera szereg informacji o Państwa prefe­rencjach i wcześniejszych działaniach.

 • Jakich plików cookie używa SBM?

Używamy obowiązkowych plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witry­ny. W przypadku tych plików zgoda użytkowników nie jest potrzebna. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, proszę kliknąć przycisk u dołu strony.

 • Jakie są Państwa prawa?

Zobowiązujemy się do przestrzegania Państwa praw podczas przetwarzania Państwa danych osobo­wych.

 • Prawo dostępu

Przysługuje Państwu prawo dostępu, które umożliwia uzyskanie potwierdzenia, czy Państwa dane oso­bo­we są przetwarzane, oraz innych dodatkowych informacji. 

 • Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, tj. uzupełnienia danych oso­bowych, które mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

 • Prawo do usunięcia danych

Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, tj. zażądanie od nas usunięcia Państwa danych oso­bowych pod następującymi warunkami:

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je przetwarzano;
 • wycofają Państwo udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobo­wych – o ile nie ma innej podstawy prawnej do kontynuowania takiego przetwarzania;
 • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów prospectingu;
 • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Jeśli żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, SBM nie będzie w stanie pozytywnie odpo­wiedzieć na wniosek o usunięcie danych. Dzieje się tak w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do prze­chowywania Państwa danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

 • Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie pliku nadającym się do odczytu komputerowego.

 • Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w dowolnym momen­cie w określonych okolicznościach.

 • Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest taka zgoda. SBM zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa da­nych osobowych bez uszczerbku dla jakichkolwiek wcześniejszych operacji, na które wyrazili Państwo zgodę.

 • Prawo do określenia wytycznych pośmiertnych

Mają Państwo prawo do określenia szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania, usu­wa­nia i przekazywania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci. Instrukcje te będą miały zasto­sowanie wyłącznie do przetwarzania prowadzonego przez SBM i będą ograniczone do tego zakresu.

 • Jak dochodzić swoich praw?

Aby dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt się z inspektorem ds. ochrony danych osobowych, wysyłając e-mail pod adresem privacy@sbm-company.com. Do wniosku należy dołączyć kopię doku­mentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), który zostanie wykorzystany do potwierdzenia Państwa tożsamości i rozpatrzenia wniosku.

SBM zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego nadużycia danego prawa, w szczególności jeśli żądanie jest bezpodstawne lub nadmierne – zwłaszcza ze względu na jego powtarzający się charakter.

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznają Państwo, że Państwa prawa nie są przestrzegane, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu krajowego w kraju, w którym się Państwo znajdują – w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.   

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.